Latvijas Mušiņmakšķerēšanas 2023.gada čempionāta nolikums


1.	Mērķis
1.1	Popularizēt mušiņmakšķerēšanas sportu Latvijā.
1.2	Paaugstināt Latvijas mušiņmakšķernieku meistarības līmeni.
1.3	Noteikt kandidātus Latvijas izlases komandai mušiņmakšķerēšanā.

2.	Sacensību vadība un informācija
2.1	Sacensību organizators – Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija, atbildīgais organizators - biedrība „Flyfishingteam.lv” (turpmāk - Biedrība).
2.2	Atbildīgās personas - Arturs Vītoliņš, e-pasts: arturs.vitolins@gmail.com, tālrunis: +37126481586 un Andis Vecvērdiņš, e-pasts: andis.vecverdins@gmail.com, tālrunis: +37129257672.
2.3	Galvenais tiesnesis: Mārtiņš Plešs.
2.4	Atbildīgais par sabiedrisko kārtību: Mārtiņš Plešs.
2.5	Atbildīgais par epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanu Andis Vecvērdiņš.
2.6	Atbildīgais par medicīniskās palīdzības pieejamību par higiēnas, ugunsdrošības, drošības noteikumu ievērošanu: Andis Vecvērdiņš
2.7	Sacensības vada tiesnešu kolēģija, kura sastāvēs no trīs dalībniekiem, starp kuriem būs par disciplīnu atbildīgais no LMSF un divi, no sportistu vidus izvirzīti, sacensību dalībnieki.
2.8	Oficiālā informācija par sacensībām, nolikumu un rezultātiem tiek publicēta Flyfishingteam.lv Facebook profilā https://www.facebook.com/flyfishingteam.lv/ 
2.9	Papildinājumi, skaidrojumi, kartes, citas ziņas, sacensību apskats, rezultāti, kā arī cita operatīvā informācija tiks publicēta https://www.facebook.com/flyfishingteam.lv/

3.	Sacensību posmi
3.1	Sacensības notiek trijos posmos:
a)	1. Posms. Makšķerēšana dīķī no krasta, Vangažu dīķos, 15. aprīlis, 1 diena.
b)	2. Posms. Makšķerēšana upē no krasta, 8. jūlijs, (šī posma norises vieta un datums tiks precizēts pēc organizatoru ieskatiem, ne vēlāk kā 30 kalendārās dienas pirms 3.posma), 1 diena.
c)	3.posms. Makšķerēšana upē no krasta, 26.-27. augusts, Gaujas baseina upes (Gauja, amata, Brasla), 2 dienas.
3.2	Noteiktie datumi sacensībām var tikt mainīti pēc organizatoru ieskatiem, par to iepriekš paziņojot LMSF un biedrības mājas lapās.

4.	Programma
4.1	Katram sacensību posmam detalizēta programma tiek publicēta biedrības “Flyfishingteam.lv” lapā https://www.facebook.com/flyfishingteam.lv/ pirms sacensību sākuma.

5.	Dalībnieki
5.1	Sacensību dalībnieks var būt jebkurš makšķernieks:
a)	kuram, atbilstoši Makšķerēšanas noteikumiem, ir nepieciešama un derīga Latvijas makšķerēšanas karte, kura pēc pieprasījuma ir jāuzrāda sacensību laikā, un,
b)	kas ir sasniedzis 16 gadu vecumu.
5.2	Gadījumā, ja sacensību dalībnieks nav sasniedzis 16 gadu vecumu, viņu visā sacensību gaitā pavada vecāks vai aizbildnis.
5.3	Sportisti, kuri nav dalībnieki nevienā LMSF reģistrētā makšķerēšanas klubā vai organizācijā, drīkst piedalīties sacensībās individuālajā ieskaitē, atsevišķi piesakoties pie sacensību organizatoriem. To skaits ir ierobežots un atkarīgs no sacensībām reģistrēto LMSF pārstāvēto organizāciju sportistu skaita.
5.4	Sportisti no citām valstīm var piedalīties sacensībās, atsevišķi piesakoties pie sacensību organizatoriem. To skaits ir ierobežots un atkarīgs no sacensībām reģistrēto Latvijas sportistu skaita, viņi nepiedalās sacensībā par Latvijas čempiona titulu, bet piedalās kopējā sacensību ieskaitē.
5.5	Sacensībās tiek pielaisti tikai dalībnieki, kas veikuši iepriekšēju reģistrāciju. Dalībnieku skaits ir limitēts līdz 24 dalībniekiem, informācija par reģistrācija statusu tiek publiskota biedrības mājas lapā. Ja interesentu skaits ir lielāks par 24, pretendentus, kuri nomaksājuši dalības naudu, bet nav iekļauti pamatsarakstā, pēc viņu vēlmes var reģistrēt gaidīšanas sarakstā. 
5.6	Reģistrēties sacensībām var individuāli sportisti. Visi dalībnieki piedalās sacensību individuālajā ieskaitē.
5.7	Sacensību dalībniekiem sacensībām ir jāreģistrējas katram posmam ne vēlāk kā 5 dienas pirms attiecīgā posma sacensību sākuma, aizsūtot elektroniskā formā pieteikumu atbildīgajam organizatoram. Pieteikšanās forma tiek publicēta biedrības mājas lapā.
5.8	Dalības maksa individuālam sportistam, upē no krasta ir 30.00 EUR, dīķī no krasta ir 40.00 EUR. Dalības maksa jāapmaksā vienlaicīgi ar reģistrāciju, ieskaitot to Biedrības norēķinu kontā.
5.9	Sportistiem, jaunākiem par 16 gadiem, tiek piemērota dalības maksas atlaide 100% apmērā.
5.10	Biedrības rekvizīti: „Flyfishingteam.lv”, reģistrācijas numurs: 40008233463, adrese: "Ausmas"-54, Silakrogs, Ropažu pag., Ropažu nov., LV-2133, banka: Swedbank AS, SWIFT kods: HABALV22, Konts: LV05HABA0551054183448.

6.	Sacensību noteikumi
Sektori un sesijas
6.1	Katrā posmā sacensības norisinās sektoros, kuros ir izvietotas sacensību zonas. Sektoru skaits tiek izvēlēts atbilstoši ūdenstilpnes apstākļiem.
6.2	Sacensību laikā var tikt izveidotas vairākas sesijas, nodrošinot visiem sacensību dalībniekiem iespējami līdzvērtīgus makšķerēšanas apstākļus. Konkrētu sesiju skaitu katram sacensību posmam nosaka organizatori.
Zonu un izlozes numuri
6.3	Makšķerējot upē, katrs sacensību dalībnieks makšķerē individuāli izlozētā zonā, atkarībā no tā izlozētā numura. Upē atļauts makšķerēt no krasta un brienot pa ūdenstilpni.
6.4	Makšķerējot ezerā vai dīķī, iebrist ūdenstilpnē ir aizliegts.
6.5	Zonas garums var būt no 10m līdz 200m, atkarībā no situācijas konkrētajā ūdenstilpnē. Zonas ir attiecīgi marķētas.
6.6	Katrs makšķernieks drīkst makšķerēt tikai savā zonā. Ja dalībniekam pieķeras zivs un tā izvadīšanas laikā iepeld blakus zonā, dalībniekam ir jādara viss, lai šo zivi pēc iespējas ātri ievilktu atpakaļ savā zonā. Šādā gadījumā makšķerniekam pašam visu laiku ir jāatrodas savā zonā. Pieļautais laiks, lai to izdarītu ir 1 minūte. Tikai savā zonā tīkliņā iesmelta zivs tiek ieskaitīta.
6.7	Dalībnieku zonu numuri pēc dalībnieka izlozes tiks publiskoti sacensību vietā sacensību dienā.
Zonu rotācija
6.8	Sacensību laikā, pēc organizatoru noteiktiem intervāliem (parasti 45 -120 minūtes) var notikt zonu rotācija starp sacensību dalībniekiem. Kopumā dalībnieks katrā sacensību posmā makšķerē vismaz četrās dažādās zonās, kas nodrošina pēc iespējas līdzvērtīgus makšķerēšanas apstākļus visiem sacensību dalībniekiem.
Ieskaites zivis un punktu skaitīšana
6.9	Makšķerēšana notiek pilnā saskaņā ar Makšķerēšanas noteikumiem LR ūdenstilpēs.
6.10	Ieskaites zivs minimālais garums ir 20 cm. Zivs garums, kas nav vesels cm, tiek noapaļots uz augšu, uz tuvāko veselo centimetru. Zivs garums mazāks par 20 cm netiek noapaļots uz augšu. Sacensību organizatori var katram posmam noteikt citādu minimālo garumu un sugu, vadoties no ūdenstilpnes apstākļiem.
6.11	Ieskaitītas tiek tikai tās zivis, kurām āķis ir iedūries mutes rajonā.
6.12	Par katru zivi, kas tiek ieskaitīta, tiek piešķirti 100 punkti.
6.13	Par katru zivs cm tiek papildus piešķirti 20 punkti. Piemēram, 20 cm gara zivs saņem 100 punktus un papildus 400 punktus, tātad zivs kopējā punktu summa ir 500 punkti.
6.14	Makšķerēšanā dīķī, organizatori var noteikt citu punktu skaitīšanas kārtību pēc saviem ieskatiem.
Zivju uzrādīšana
6.15	Katram dalībniekam ir jābūt savam zivs uztveramajam tīkliņam.
6.16	Dalībniekam sacensībās noķertā zivs ir jāuztver tīkliņā un jāatnes kontrolierim nomērīšanai. Dalībnieks nedrīkst aiztikt zivi ar rokām pirms nomērīšanas. Tikai kontrolieris, ja zivis tiek uzmērītas, var ar rokām ņemt zivi un to nomērīt. Pēc nomērīšanas, dalībnieks drīkst izkabināt āķi no zivs un to atlaist.
6.17	Zivs garums tiek reģistrēts dalībnieka zivs reģistrēšanas anketā, ieraksta pareizību dalībnieks apliecina ar savu parakstu. Organizatori var izmantot citus uzskaites veidus, piem, elektroniskos, par to iepriekš informējot dalībniekus un nodrošinot visiem vienādus apstākļus.
6.18	Sacensībās, pēc organizatoru ieskatiem eksperimentālā kārtā var tikt izmantota cita zivju uzmērīšanas metode, piem. zivju fotografēšana. Šādā gadījumā organizatori pirms sacensībām apraksta jaunizstrādāto uzskaitīšanas metodi, un nodrošina, ka katrs dalībnieks ir informēts un tam ir pieejami tehniskie līdzekļi, lai spētu šo metodi izmantot sacensībās.
Sacensību kontrole zonās
6.19	Sacensības kontrolē sportisti savā starpā mainoties starp sesijām. Sportists, kas makšķerē ir sportists, bet sportists, kurš kontrolē – kontrolieris.
6.20	Kontrolieriem sacensību laikā ir jāseko, lai sacensību dalībnieki ievērotu šo sacensību noteikumus. Par sacensību noteikumu pārkāpumiem zonu kontrolierim ir nekavējoties jāziņo tiesnešu kolēģijai. Tiesnešu kolēģija ir tiesīga atļaut dalībniekam turpināt sacensības, anulēt konkrētas sesijas rezultātus vai arī sportistu diskvalificēt. 
6.21	Kontrolieri nedrīkst palīdzēt sportistam ar padomu ekipējumu, kā arī citādi, piemēram, sakārtojot ekipējumu, nesot ekipējumu, pārsienot pavadas un mušas, utt. Kontrolieris nevienā brīdī sacensību laikā nedrīkst makšķerēt, kā arī atrasties ūdenī. Tam ir jāatrodas tikai tajā krasta līnijā, uz kuras atrodas zonas atzīmes, tas nedrīkst traucēt sportistam, kā arī citādi ietekmēt sacensību gaitu, piem. skaļi uzvedoties.
6.22	Tiesnešu kolēģija ir tiesīgi nomainīt kontrolieri, ja tā darbībā ir konstatēti pārkāpumi, kas var ietekmēt sacensību rezultātus.
6.23	Ja sacensībās tiek izveidota citāda zivju uzskaites kārtība, tad kontrolieru skaits un to loma var tikt mainīta pēc organizatoru ieskatiem.
Ekipējums
6.24	Sacensībās drīkst izmantot jebkuras klases vienrocīgo mušiņmakšķeri, ne garāku par 366cm (12 pēdas), aprīkotu ar jebkuru rūpnieciski ražotu mušiņmakšķerēšanas auklu. Šaujamo galvu auklas nedrīkst tik izmantotas. 
6.25	Dalībnieks drīkst sagatavot sacensībām vairākas mušiņmakšķeres, tomēr makšķerējot drīkst izmantot tikai vienu. Dalībnieks sacensību laikā drīkst mainīt makšķeri pēc vajadzības.
6.26	Sacensību laikā uz makšķeres drīkst atrasties ne vairāk kā divas mušas, kuras brīvi karājoties nedrīkst būt tuvāk par 50 cm (mērot no viena āķa actiņas līdz otra āķa actiņai). 
6.27	Ja uz mušas atrodas metāla, volframa vai cita materiāla galvas, to diametrs nedrīkst pārsniegt 4mm. Hanteļu tipa galvas izmantot nav atļauts.
6.28	Sacensībās drīkst izmantot tikai mākslīgās mušas, kas sietas uz rūpnieciski ražotiem bezatskabargu āķiem vai āķiem, kuriem ir pieliekta vai arī citādā veidā noņemta atskabarga.
6.29	Ja kontrolieris, izkabinot mušu no zivs, āķim konstatē atskabargu, par to ir jāinformē dalībnieks un tiesnešu kolēģija, un šī zivs netiek ieskaitīta. Atkārtotas atskabargu āķa lietošanas gadījumā dalībnieka rezultāts konkrētajā un visās iepriekšējās sesijās netiek ieskaitīts (protokolā reģistrē 0 zivis). Ja arī turpmākajās sesijās sportistam tiek konstatēta atskabargu āķu lietošana, šis dalībnieks no sacensībām tiek diskvalificēts un rezultāts netiek ieskaitīts.
6.30	Līderi un pavadiņu savā starpā drīkst būt savienotām tikai ar mezgliem un/vai mikro riņķiem (diametrs ne vairāk kā 3mm). Pieļaujamais minimālais attālums starp jebkuriem mezgliem sistēmā līderis –pavadiņa (neieskaitot mezglu, ar kuru piesieta muša) ir 30cm. Sacensībās var tik izmantoti jebkura veida līderi.
6.31	Sistēmā drīkst izmantot tikai 3 mikro riņķus; pie katra nedrīkst būt vairāk kā trīs mezgli (tas tiek ieskaitīts kā viens mezgls).
6.32	Makšķerējot uz mušiņauklas, līdera un pavadiņas nedrīkst izvietot nekādus grimstošus vai peldošus palīglīdzekļus, piemēram, copes indikatorus vai atsvarus.
Rezultātu vērtēšana
6.33	Dalībnieka katras sesijas rezultāti tiek vērtēti atsevišķi, - tiek noteikta tā iegūtā vieta sesijā, ņemot vērā noķerto zivju punktu summu. Ja dalībniekiem ir vienāds punktu skaits, priekšrocības ir dalībniekam ar lielāko zivi. Ja arī šādā gadījumā rezultāts ir vienāds, priekšroka ir dalībniekam ar vairāk noķerto zivju skaitu. Ja visi šie parametri ir vienādi, tad šiem dalībniekiem piešķir vienādu (augstāko) vietu sesijā, nākošo vietu atstājot nepiešķirtu. Piemēram, ja diviem dalībniekiem ir katram 3.vieta sesijā, tad 4.vieta paliek nepiešķirta.
6.34	Sacensību posmā dalībnieku iegūtās vietas noskaidro pēc sesijās iegūto vietu summas. Piemēram, I sesijā dalībnieks iegūst 3.vietu, II sesijā 5.vietu, III sesijā 4.vieta, kopā dalībniekam ir 12 punkti (vietu summa). Augstākā vieta ir dalībniekam, kuram pēc visām sesijām ir vismazākā iegūto vietu summa. Ja vietu summa ir vienāda, tad uzvar tas dalībnieks, kuram zivju punktu summa ir lielāka. Ja arī tā ir vienāda, tad uzvar dalībnieks ar lielāko zivi. Ja visi šie parametri ir vienādi, tad šiem dalībniekiem piešķir vienādu (augstāko) vietu sesijā, nākošo vietu atstājot nepiešķirtu.
Uzvarētāju noteikšana
6.35	Latvijas mušiņmakšķerēšanas čempionātā kopvērtējumā tiek noteikti individuālajā vērtējumā. Uzvarētājus nosaka summējot visus šo sacensību posmu rezultātus. 
6.36	Punktu skaits, ko katrā posmā saņem sacensību dalībnieks, ir atkarīgs no kopējā dalībnieku skaita. Uzvarētājs saņem maksimālo iespējamo punktu skaitu; piemēram, ja sacensībās piedalās 20 sportisti, tad pirmās vietas ieguvējs iegūst 20 punktus. Katras nākošās vietas ieguvēja punktu skaits tiek samazināts par vienu punktu; piemēram, ja sacensībās piedalās 20 sportisti, tad 2. vietas ieguvējs iegūst 19 punktus, trešās - 18, utt. Pēdējās vietas ieguvējs iegūst 1 punktu.
6.37	Ja dalībniekiem ir vienāds posmos iegūto punktu skaits, priekšrocības ir dalībniekam ar lielāko kopējo zivju punktu summu. Ja tas ir vienāds, tad uzvar dalībnieks ar lielāko noķerto zivi jebkurā čempionāta posmā.
Apbalvošana
6.38	Katrā sacensību posmā sportistus, kas ir izcīnījuši pirmās trīs vietas, tiek apbalvoti ar piemiņas balvām un medaļām.
6.39	Sportisti, kas izcīnījuši pirmās trīs vietas kopvērtējumā, tiek apbalvoti ar čempionāta medaļām un piemiņas balvām. Sportists, kura iegūtā vieta ir augstākā starp Latvijas sportistiem, iegūst 2023. gada Latvijas čempiona nosaukumu.

7.	Noslēguma noteikumi
7.1	Sacensības notiek atbilstoši MK noteikumiem Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu” (turpmāk – makšķerēšanas noteikumi), kā arī ievērojot citus attiecīgajā vietā spēkā esošos likumus, noteikumus un normas.
7.2	Sacensību noteikumi ir maksimāli pietuvināti starptautiskajiem mušiņmakšķerēšanas sacensību noteikumiem.
7.3	Sacensības tiek organizētas pēc principa „ķer un atlaid”.
7.4	Uz sacensībām un sektoriem dalībnieki dodas, izmantojot personīgos transporta līdzekļus.
7.5	Pamest zonu pirms sacensību beigām nedrīkst bez kontroliera atļaujas.
7.6	Par dalībnieku drošību (piemēram, atrodoties ūdenī) un iespējamām traumām sacensību laikā atbildīgs ir tikai pats sportists. Organizatori stingri iesaka vienmēr priekšroku dot savai drošībai, nevis sacensību rezultātam.
7.7	Jebkurš sacensību dalībnieks, kurš uzskata, kas ir noticis noteikumu pārkāpums, var iesniegt pretenziju tiesnešu kolēģijai, rakstiski, 1 dienas laikā pēc sacensību beigām.
7.8	Ja dalībnieks neierodas uz sacensībām vai arī nepiedalās tajās, dalības maksa netiek atgriezta.
7.9	Ja sacensības tiek atceltas vai pārtrauktas nepārvaramās varas dēļ, dalības maksa var tikt atgriezta daļēji. Sacensības skaitās notikušas, ja ir notikusi vismaz viena no sesijām.
7.10	Sportisti, reģistrējoties sacensībām, dod LMSF un LMSF akreditētām personām, kā arī Biedrībai savu piekrišanu sava vārda, uzvārda, kā arī sacensību protokolu, pasākuma foto un videomateriālu, kuros sportisti ir atpazīstami, publicēšanai presē, televīzijā, un internetā, tai skaitā LMSF un biedrības mājaslapā.
7.11	Bez LMSF rakstiskas atļaujas aizliegts LMSF organizēto pasākuma laikā uzņemto foto, video vai ierakstīto audio materiālu izmantošana komerciāliem mērķiem. Žurnālistiem LMSF pasākumu atspoguļošanai nepieciešams saņemt akreditāciju.
7.12	Organizatori pēc saviem skatiem var izslēgt jebkuru sportistu no sacensībām, ja dalībnieks atklāti nerespektē sacensību noteikumus, nepieklājīgi, rupji apvaino vai aizskar organizatorus un citus sacensību sportistus, kā arī ja sacensību laikā sportists atrodas stiprā alkohola reibumā.
7.13	Katrs sacensību dalībnieks, piesakoties sacensību vietā, apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par šī nolikuma ievērošanu.
7.14	Strīdu gadījumā, vadošie ir FIPS-Mouche noteikumi.
7.15	Sacensībās nedrīkst piedalīties un to norises vietā aizliegts atrasties personām, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingrā izolācija vai kurām ir elpošanas ceļu infekcijas pazīmes. Pasākuma dalībniekiem jāievēro Ministru kabineta noteikumi Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”
7.16	Piesakoties sacensībām, dalībnieks apliecina, ka tam nav noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingrā izolācija, dalībniekam nav elpošanas ceļu infekcijas pazīmes.
7.17	Piesakoties sacensībām dalībnieks piekrīt sava vārda, uzvārda, kā arī sacensību foto un video materiālu, kur sportisti ir atpazīstami, publicēšanai plašsaziņas līdzekļos un internetā.